Proces odvodnění kalů je finálním stupňem kalové koncovky biologické, ale i chemické čistírny odpadních vod. Cílem odvodnění kalu je odstranění maximálního množství vody a produkce odvodněného kalu v tzv. rypném stavu, který se následně v kontejnerech odváží k externímu zpracování. Zmenšením objemu kalu se šetří náklady na jeho odvoz a likvidaci.

Produkovaná kalová voda je odváděna zpět na čistírnu. Pro snížení obsahu dusíku v kalové vodě lze využít technologii Anita™Mox.

Ve spolupráci s dodavateli odvodňovacích zařízení jsme schopni navrhnout:

  • Dekantační odstředivky
  • Šnekolisy
  • Kalolisy
  • Sítopásové lisy

Nabízíme také provedení variantní studie odvodnění, včetně provedení laboratorních nebo poloprovozních zkoušek odvodnitelosti kalu a návrh optimální technologie odvodnění na klíč.

IMG_20210707_140815