Projekční činnost je nezbytnou součástí přípravy a realizace konkrétních zakázek na klíč, ale je také efektivním nástrojem pro hledání nových koncepčních řešení a v neposlední řadě přispívá k rozvoji a zvyšování know-how společnosti. Pro návrh optimálního technického a technologického řešení využíváme kromě vlastních bohatých zkušeností z více než 30 let práce v oboru úpravy vody také úzké vazby na útvar  BS&P   v rámci skupiny Veolia. Tým našich zkušených procesních inženýrů tak může vybírat z velmi širokého portfolia ověřených klasických i moderních kompaktních technologií, konstruktéři zpracovávají různé konstrukční modifikace pro technologie „šité na míru“, projektanti řeší začlenění do stávající nebo nově budované infrastruktury, efektivní způsob monitoringu a spolehlivý systém řízení.

V rámci projekční činnosti zpracováváme:
 • Projekty pro stavební povolení a výběr zhotovitele
 • Dokumentaci pro provedení stavby – realizační dokumentaci, POV, POM
 • Výrobní nebo konstrukční dokumentaci
 • Algoritmy pro autonomní řízení, podklady pro vizualizaci
 • Dokumentaci zkoušek
 • Dokumentaci skutečného provedení

Pro projekční a konstrukční práce využíváme standardně nástroje Microsoft® Office, AutoCAD LT ® a modelování v programu SOLIDWORKS včetně nadstavbových programů. V případech, kdy zákazník potřebuje podporu při rozhodování o investici do svého zařízení, zajišťujeme zpracování studií proveditelnosti. Doporučována jsou především řešení, která v souladu s politikouu Společneské odpovědnosti skupiny Veolia přinášejí minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a jsou bezpečná s minimem provozních rizik.


Komplexní studie proveditelnosti zahrnují:
 • Analýzu a podrobné vyhodnocení technického a provozního stavu stávajících technologických procesů
 • Návrh nové technologie nebo optimalizaci provozu stávajících technologických procesů
 • Variantní řešení rekonstrukce/optimalizace úpravny vody, CHÚV a ČOV, vyhodnocení variant z pohledu zajištění požadované kvality upravené vody, z pohledu provozních a investičních nákladů

Pro modelování a návrhy vycházejících z podkladů zákazníka nebo vlastních analýz jsou využívány bilanční výpočetní programy (Centaurus, Ocean), které využívají specializované návrhové programy výrobců jednotlivých technologií vyvinutých v rámci skupiny (např. OPADEL, MBBR, Hybas, Biolog), případně programy renomovaných světových výrobců provozních hmot nebo membránových separačních elementů (např. IMSDesign, Wave, LewaPlus, Winflows, iSD - inge® System Desig, IP-PRO, Purolite resin system modeling). Všechny tyto nástroje umožní relativně přesnou predikci reálných provozních výkonů a kvality upravené vody za ustáleného provozu i při očekávaných limitních stavech (složení, teplota), takže je možné jednoduše ověřit, zda navržená technologie nebo kombinace technologických zařízení splňuje požadavek zákazníka.

Dálem máme k dispozici řadu mobilních pilotních jednotek pro ověření návrhu v reálných provozních podmínkách:
 • UF zařízení v 20´(5,9 m dlouhém) přepravním kontejneru
 • Kontejnerové provedení technologie ANITATMMOX
 • Vysokorychlostní čiřič ACTIFLO® osazený na kamionovém návěsu.
 • Dvojice transparentních filtračních kolon pro ověření filtračních vlastností jednotlivých materiálů
 • Pilotní jednotka obsahující několikastupňové zahuštění odpadních vod pomocí reverzní osmózy zakončená vakuovou odparkou pro ověření procesů ZLD (zero liquid discharge)

Dále je možné využít různá zařízení z portfolia divize Mobile Water Services, případně jiných společností v rámci skupiny Veolia.