Některé exportní zakázky jsou svým rozsahem a způsobem realizace podobné zakázkám na klíč (s vyloučením stavební činnosti), v některých případech je požadována pouze dodávka kompaktního zařízení a dohled nad jeho zprovozněním. Spadají sem zakázky, kde dokážeme pro zahraniční průmyslové zákazníky přímo nebo prostřednictvím významných českých exportérů navrhnout optimální technické a technologické řešení pro potřeby úpravy procesních nebo pitných vod nebo čištění odpadních vod na požadované parametry. Součástí zakázky je zpracování projektové dokumentace, podkladů pro výrobu technologických zařízení, přejímka jednotlivých zařízení u výrobců (FAT) a jako potřebná nadstavba i dohled nad instalací a uvedením do provozu.
Pro tyto projekty jsou přednostně využívány produkty a technologie na úpravu procesních a odpadních vod vyvinuté a ověřené ve skupině Veolia, nicméně konečný výběr je dán požadavkem nebo preferencemi zákazníka.
Pro exportní zakázky poskytujeme:

  • Posouzení stávajícího stavu technických a technologických zařízení
  • Analýzu potřeb zákazníka
  • Výběr optimální technologie
  • Ekonomické a provozní srovnání jednotlivých technologií
  • Zpracování projektové dokumentace potřebné pro různé etapy přípravy a realizace zakázky
  • Návrh a realizaci systému měření a řízení včetně implementace do systému zákazníka
  • Zajištění výroby a přejímky zařízení u dodavatelů (FAT)
  • Supervizi nad montáží na místě realizace
  • Uvedení do provozu, zkoušky, garanční provoz (ověření projektovaných parametrů)
  • Zaškolení obsluhy


Do cílové skupiny patří průmysloví zákazníci, inženýrské společnosti a generální dodavatelé působící v zahraničí či přímo zahraniční zákazníci. V zemích, ve kterých má mateřská společnost Veolia místní zastoupení, je při přípravě i realizaci využívána kooperace s těmito obchodními jednotkami.