Česká voda – MEMSEP, a.s. v rámci své dodavatelské činnosti nabízí společensky odpovědné výrobky a služby, přičemž jsou zohledňovány požadavky na kvalitu, bezpečnost, respekt k životnímu prostředí a spolehlivost.

S technickou podporou mateřské společnosti CVMEM nabízí taková řešení, která jsou svojí zamýšlenou funkcí i způsobem realizace v souladu s principy udržitelného rozvoje (nejlepší dostupné technologie - BAT, nízká energetická náročnost, vysoká výtěžnost, prvky cirkulární ekonomie, minimální uhlíková stopa, snižování nároků na spotřebu vody a minimalizace jejího znečištění).

U nových aplikací CVMEM nabízí v rámci procesu návrhu a vývoje odzkoušení technologií v laboratorním nebo pilotním měřítku, což poskytuje zákazníkům kvalitnější a úplné informace pro jejich rozhodnutí.

U některých typů řešení jsou uplatněny i prvky universálního designu (respekt k zvyklostem zákazníka při rekonstrukcích nebo up-grade technologií, typové technologie s možností záměny klíčových komponent nebo provozních hmot za výrobky jiných dodavatelů, stavebnicové prvky systému řízení, monitorování a vizualizace).

V případě identifikace potenciálně závažného aspektu jsou přijímána opatření pro eliminaci nebo snížení jejich dopadů na klimatické změny, a pro optimalizaci využívání surovin, paliv, energie, vody a dalších zdrojů. V rámci svého podnikání je přímý přínos společnosti CVMEM k minimalizaci negativních dopadů na ekosystémy (ztráta, zmenšení počtu nebo vymírání druhů a/nebo přírodních stanovišť, fyzické změny v mořském prostředí, úbytek biodiverzity nebo neudržitelné využívání volně žijících živočichů) zejména v nabízení takových technologií pro úpravu vody a odpadních vod, které přispívají ke zlepšení kvality vodních zdrojů a tím i k zlepšení životních podmínek živočichů a rostlin.

Podpora globálních iniciativ nebo opatření, které vytvářejí pozitivní dopad na ekosystémy a biodiverzitu, je organizována nadřazenými úrovněmi organizační struktury. Ve společnosti CVMEM jsou identifikovány a zvažovány všechny dopady vyplývající z jejích rozhodnutí a činností v oblasti společenské odpovědnosti, stejně jako všechny ty, které můžou ovlivnit zainteresované strany.