Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční ionexovou demineralizaci vody na směsném loži (tzv. mixbedu). Dosahovaná rezistivita produktu je 16 – 18,2 MOhm/cm.

Separace iontů a málo disociovaných složek z vody se dosahuje aplikací stejnosměrného elektrického proudu. Ionty putují přes polopropustné iontově selektivní membrány k elektrodám na základě svého náboje. Díky řazení membrán jsou v určitých prostorech jednotlivé ionty zakoncentrovány, zatímco v ostatních prostorech se shromažďuje odsolený permeát. Prostory mezi membránami vyplňuje vrstva ionexu, která slouží jako přenašeč iontů pro urychlení jejich transportu. Při aplikaci stejnosměrného napětí dochází elektrolýzou vody k produkci vodíkových a hydroxylových iontů, které ionex kontinuálně regenerují.

Spotřeba elektrické energie je přitom nízká, obvykle 0,1 až 0,2 kWh/m³ produktu. Na rozdíl od konvenční technologie je EDI kontinuální proces nevyžadující přerušování provozu z důvodu nutnosti regenerace ionexů. EDI pracuje s vysokou výtěžností vody (konverzí), typicky 90 až 95 %. Přičemž proud koncentrátu z EDI lze za určitých podmínek vracet zpět do procesu předúpravy a tím dále zvyšovat konverzi. Oproti ionexové technologii je EDI náročnější na předúpravu vody a obvykle vyžaduje předřazenou jedno/dvoustupňovou reverzní osmózu (RO), kombinaci RO a doměkčení nebo ionexovou demilinku. EDI určuje současné trendy v demineralizaci vody a je jasnou volbou i z pohledu dopadů na životní prostředí, jelikož pro svůj provoz nevyžaduje dávkování chemikálií, které přecházejí do odpadních vod.

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka

  • Kontinuální provoz
  • Žádné regenerační chemikálie
  • Minimální údržba
  • Kompaktní velikost
  • Nízké investiční a provozní náklady

IMG_0015