Lamelové separátory jsou využívány při úpravě pitné vody a při čištění komunálních i průmyslových odpadních vod pro sedimentaci suspendovaných látek. Oproti klasické sedimentační nádrži umožňuje lamelový separátor výrazně snížit zastavěnou plochu. Jedná se o vertikálně protékanou usazovací nádrž, do které je umístěna lamelová vestavba se sklonem 50 – 60°. Povrchové zatížení nádrže je dáno usazovací plochou. Ta je dána běžně půdorysnou plochou usazovací nádrže. Při instalaci lamelové vestavby se sedimentační plocha zvyšuje o průmět půdorysné plochy samotných lamel. Díky tomu lze půdorysnou plochu sedimentační nádrže zmenšit 10 – 15krát v závislosti na parametrech lamel. Zdánlivé vzestupné rychlosti tedy činí 10 – 20 m/h.

V rámci čištění odpadních vod lze lamelové separátory použít při primární separaci, terciárním čištění a u čištění dešťové vody. V kalovém hospodářství slouží pro zahušťování kalů a separaci kalů z biofiltrů. Při úpravě pitné a procesní vody jsou lamelové separátory řazeny v rámci prvního separačního stupně, případně pro zahuštění kalu.

ob1 ob2

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Intenzifikace stávajících sedimentačních nádrží
  • Malá zastavěná plocha
  • Jednoduchá obsluha