Ionexová demineralizace je využívaná pro odstranění rozpuštěných iontů obsažených ve vodě. Samotné odstranění iontů je realizováno pomocí iontové výměny na filtračním materiálu zvaném ionexy/iontoměniče. Jedná se o polymerní látky ve formě kuliček o průměru běžně 0,3 – 1,2 mm, které obsahují funkční skupinu schopnou reverzibilně vyměňovat ionty. Katex pro výměnu kationtů, anex pro výměnu aniontů např. za ionty H+ a OH-. Iontová výměna pracuje diskontinuálně, kdy se střídají fáze iontové výměny a regenerace. Regenerace se provádí ředěnými roztoky NaOH, HCl nebo H2SO4. Dle požadované kvality vody je voleno i řazení technologické linky. U ionexových technologií je nezbytná předúprava surové vody (čiření, filtrace, koagulační filtrace) tak, aby byly odstraněny koloidní látky, organické látky, železo a mangan. Na druhou stranu nejsou ionexové technologie tak náročné na předúpravu, jako například reverzní osmóza.

Naše společnost využívá především technologii s plnými ionexovými kolonami s protiproudou regenerací UPCORE (UPflow COunter-current REgeneration) pro její nesporné výhody úspěšně od roku 1994. Filtry jsou zde naplněné ionexem a malou vrstvou inertu, který stlačuje ionex a umožňuje vyplavování zachycených nečistot (prachový podíl, suspendované látky).

OBR Demi

 
Výhody demineralizace UPCORE
  • Ideální pro rekonstrukce stávajících zařízení, jednoduchá konstrukce
  • Vysoká provozní flexibilita (změny průtoku, přerušovaný provoz)
  • Vysoká kvalita vyrobené vody
  • Nízká spotřeba regeneračních chemikálií (cca 50 % oproti souproudé technologii)
  • Krátká doba regenerační fáze (katex 1 hod, anex 1,5 hod)
  • Zvýšená tolerance k nerozpuštěným látkám ve vstupní vodě
  • Samočistící proces, interní praní součástí regenerace (žádné externí prací nádrže)

Ke stažení

Rapide Strata TM.pdf
Rapide Strata HF.pdf
Rapide Strata SF.pdf