Reverzní osmóza (RO) patří mezi membránové procesy s nejvyšší separační účinností. Oproti dalším membránovým technologiím (mikrofiltrace, ultrafiltrace), je princip RO je založen na osmotickém ději. Jak již název napovídá, jedná se o opačný děj s využitím hydrostatického tlaku, který je vyšší než samotný osmotický tlak. Čistá voda prochází (difunduje) polopropustnou membránou tlačená hydrostatickým tlakem, rozpuštěné ionty (ne však plyny) jsou membránou zadrženy a odchází s proudem koncentrátu do odpadu. Čistá voda (permeát) bez rozpuštěných iontů, mikroorganismů a organických látek je odváděna beztlakově do místa spotřeby nebo do nádrže permeátu. RO moduly jsou zásadně spirálně vinuté. Z důvodu jejich konstrukce je nezbytná kvalitní předúprava (čiření a filtrace, nebo ultrafiltrace) pro zamezení zanášení membrán koloidními látkami.

Reverzní osmóza nahrazuje klasické ionexové demilinky a nachází využití při produkci přídavné vody pro parní kotle a horkovodní a chladicí systémy, slouží jako procesní voda pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl, nebo jako oplachové vody u povrchové úpravy kovů atd. Oproti ionexové technologii RO negeneruje při provozu žádné další odpadní soli, ale pouze zakoncentruje soli obsažené ve vstupní vodě. Hmotnostní bilance solnosti je tedy neutrální. Při úpravně pitné vody slouží RO převážně pro snižování koncentrací obtížně odstranitelných iontů.

OBR RO

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Kontinuální, plně automatizovaný provoz
  • Bez nutnosti použití nebezpečných chemikálií
  • Odstranění nežádoucích látek (minerální soli, sírany, dusičnany a dusitany, fluoridy, chloridy, těžké kovy, azbest, arzen, radon, bakterie a viry, farmaceutika)
Parametry
  • Velikost pórů: 0,001-0,0001 µm
  • Provozní tlak: 5-80 bar
  • Typické zatížení 15-30 l/m2h
  • Účinnost odsolení > 98 %

Ke stažení

RO_Desalination_brochure.pdf